جراحی تومور پستانی و عقیم سازی همزمان

دکتر وحید شمس نصرتی
سه شنبه، 22 تیر
70


مراجعه یک سگ نژاد شکاری (پوینتر )۱۰ ساله با مشکل تورم شدید پستان که تومور پستانی تشخیص داده شد که در سگ ها بسیار شایع است.

 فعالیت های هورمون های مادگی میتواند این عارضه را تشدید کند .به همین منظور همزمان با برداشتن تومور عقیم سازی (اوریوهیسترکتومی )انجام گرفت . 

هم اکنون حال پوینتر ما خوب است .

با عقیم سازی به موقع میتوانید از تومورهای پستانی در سگ جلوگیری نمائید.


دیدگاه شما